JAK POMOCI CHOVATELŮM ?

V poslední době se vrací velmi často naši terénní poradci od našich klientů s informacemi, které nás stále nutí přemýšlet, jakým způsobem bychom mohli chovatelům, se kterými firma TREWIT s.r.o. spolupracuje, pomoci v řešení jejich problémů. Bohužel, zlepšit výkupní ceny jimi vyráběných produktů není v našich silách, ale reálnou možností je zefektivnění výroby dodržením přijatelného poměru mezi náklady vstupujícími do výroby a výsledky dosahovanými v chovu. Těchto výsledků se nám daří dosáhnout spojením cenové dostupnosti výrobků firmy jejich účelným zařazením do systému a využitím poradenských služeb.
Jedním ze zásadních problémů zejména v jarním a letním období je často problém zaplísněných krmiv z loňské sklizně. Jakou škodu mohou způsobit jednotlivé mykotoxiny obsažené v krmivech již bylo popsáno hodně řádků. Pro rekapitulaci, mezi nejnebezpečnější mykotoxiny pro živočišnou výrobu můžeme jmenovat:

AFLATOXINY Produkují je hlavně Aspergillus flavus, mohou být vyprodukovány také z některých druhů Penicillium. počínaje prvními 4 (G1, G2, B1, B2), bylo jich objeveno ještě 14, z větší části pocházející z metabolismu těch předcházejících, jak se ukazuje u aflatoxinu M1, metabolitu B1, který se objevuje v mléce u samic domácích zvířat. Jsou hepatoxické, mutagenní, karcinogenní a teratogenní a mohou zasáhnout všechny druhy zvířat. V organismu ovlivňují hlavně játra, metabolismus tuků a protenosyntézu. Zasahují do mechanismu imunitní obrany, způsobují nedostatky v imunitě a zvyšují citlivost k nemocem; ovlivňují mechanismus krevní srážlivosti na všech úrovních a omezují růst a vývoj zvířat.
OCHRATOXIN Je produkovám především z Aspergillus ochraceus, je hepatoxický a nefrotoxický. Mění také imunitní odpověď, snižuje množství protilátek v krvi, postihuje krevním srážlivost, způsobuje úbytek svalové hmoty. Za zmínku stojí říci, že je li materiál zamořený Ochratoxinem ošetřen zásadami, toxin se inaktivuje. Jestliže je však inaktivní toxin přijat s krmivem, žaludeční kyselost znovu zaktivuje toxin, který svou toxicitu opět získá.
CITRININ Toxin, který je produkován P. citrinum. Je nefrotoxický a způsobuje polyurický syndrom, spojený u ptáků se zvýšením exkrece vody ve výkalech. Poškození ledvin je možno eliminovat odstraněním toxinu z krmiva.
ZEARALENON Je produkován houbou Fusarium roseum rostoucí hlavně na kukuřici, ječmenu a pšenici nikoliv však na soji. Roste při vysokém stupni vlhkosti, ale při nízkých teplotách (12-14oC). Je to mykotoxin s hormonální činností podobnou estrogenům. Nejcitlivějšími zvířaty na tento mykotoxin jsou prasata. Příjem toxinu krmivem způsobuje hyperestrogenický syndrom, který je charakteristický hyperplazií a děložní hypertrofií, edémy vulvy a celkovou neplodností. Mění metabolismus proteinů, způsobuje nárůst děložní sliznice a zejména zesílení děložních rohů. U březích samic vede k potratům, porodům mrtvých, mumifikovaných nebo jinak deformovaných plodů.
TOXIN T-2 Také tento toxin je produkován převážně F. roseum při nízkých teplotách 4-10 oC. Má protisrážlivý účinek a je "embryo toxický". Dojnice i prasnice ho vylučují mlékem a je proto velmi škodlivý pro mláďata. U drůbeže výrazně snižuje snášku a negativně ovlivňuje tloušťku skořápky. Způsobuje nechutenství doprovázené u kuřat poškození sliznic v dutině ústní a okraje jazyku. Narušuje také imunitní systém drůbeže čímž zvyšuje náchylnost onemocnění salmonelózou. U prasat může může způsobit úhyn doprovázený velmi častou haemorrhagií.
VOMITOXIN Je produkován F. roseum a F graminearum, jeho negativní účinek se projevuje již v malých dávkách u prasat nechutenstvím a odmítáním krmiva.

  Tento, byť jen velmi stručný výčet mykotoxinů a jejich negativního působení na organismus hospodářských zvířat je důvodem, proč se těmito otázkami vážně zabývat. Ekonomické ztráty, které bohužel naši chovatelé mají v souvislosti s mykotoxiny jsou obrovské. Jednou z alternativ, pokud již selhaly preventivní opatření a kdy již spíše "hasíme požáry" je použití absorbentů mykotoxinů. Tyto výrobky, jak již praxe ukázala, vcelku spolehlivě tento problém řeší. Jednou z nevýhod je především ekonomická náročnost jejich použití. V současné době firma TREWIT s.r.o. přichází na trh s výrobkem VIATOSS, který velmi dobře plní požadavky na tyto výrobky kladené, včetně jeho velmi příznivé ceny. Výrobek je založen na dvoufázovém působení v zažívacím traktu. Základem je součinnost jednotlivých molekul se širokým spektrem působení, vyrobených vyspělými technologiemi s aktivitou rozvinutou do dvou úrovní: 1. Deaktivace mykotoxinů, 2. jejich absorbce a želatinizace jejíž pomocí jsou mykotoxiny bezpečně vynášeny z organismu.
  Jde o účinný inhibitor širokého spektra mykotoxinů, působících na krmné suroviny a kompletní krmiva, s působením, které pokračuje i během trávícího procesu a předchází tak absorpci mykotoxinů střevní stěnou u všech druhů hospodářských zvířat.
  Velmi úzký vztah má k tomuto problému také zdravotní stav zvířat ovlivněný předcházejícím působením mykotoxinů. Toxiny, a nejen ony, významně narušují játerní parenchym a to především u dojnic. Je pravdou, že již narušený jaterní parenchym se jen velmi těžce regeneruje, ale lze zabránit jeho dalšímu, ještě hlubšímu poškození. Zde pak v součinnosti dalších opatření jsme schopni zabezpečit u dojnic pro chovatele velmi účinnou ochranu jaterního parenchymu zvířat přímo působícími produkty, speciálně za tímto účelem vyvinutými. Tyto výrobky jsou praxí ověřeny a mnozí chovatelé na jejich pomoc zejména pak u vysokoprodukčních dojnic pravidelně spoléhají.
  Problémů v zemědělské prvovýrobě je velká spousta, každý z nich si vyžaduje odbornou a speciální péči a nelze se všemi dopodrobna v takto krátkém článku zabývat.
  Ze sortimentu výrobků společnosti Trewit s.r.o. bychom chtěli upozornit na ekonomicky velmi zajímavou řadu výrobku minerálních lizů, které velmi vhodnou formou doplňují výživu skotu, koní, ovcí a koz. Minerální lizy se aplikují na pastviny, do volných stájí, výběhů všude tam, kde chceme zajistit volný přístup hospodářských zvířat k minerálním krmivům. Lizy jsou dodávány v krabicích o 10 kg nebo lavory s náplní 20 kg, dále lze lizy dodávat v obalech, které si dodá zákazník (různé typy barelů). Do lizů je také možné přidávat aditiva dle přání zákazníka. Lizy S1-S4 dodáváme také v sypké instantní formě, která po smíchání s vodou vytváří do 24 hodin po zamíchání pevnou kompaktní hmotu, kterou zvířata velmi dobře přijímají. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a ekologicky nezávadné. Do výrobků lze přidávat melasu, nebo jiné zchutňující látky. Tyto výrobky lze zkrmovat v původním stavu i jako sypkou minerální doplňkovou směs. Všechny tyto výrobky mají certifikát možno použít v ekologickém zemědělství.

LIZ - UN Doplňkové minerální krmivo ke KD s karencí Ca, vhodné pro odchov a zimní
období
LIZ - T Doplňkové minerální krmivo pro telata
LIZ - ZP Doplňkové minerální krmivo ke KD s karencí fosforu vhodné ke KD na bázi
zelené píce
LIZ - PP Doplňkové minerální krmivo ke KD s karencí hořčíku a fosforu vhodné na pastvu
LIZ - O/K Doplňkové minerální krmivo pro ovce a kozy
LIZ - K Doplňkové minerální krmivo pro koně
LIZ - S1 Doplňkové minerální krmivo ke KD s deficitem Ca
LIZ - S2 Doplňkové minerální krmivo ke KD s karencí hořčíku a fosforu vhodné na pastvu
LIZ - S3 Doplňkové minerální krmivo ke KD s deficitem Ca a P
LIZ - S4 Doplňkové minerální krmivo ke KD s karencí fosforu vhodné ke KD na bázi zelené píce
Mikrosal Bock Se lisovaná sůl v bloku 10 kg s dírou pro zavěšení, obohacená o mikroprvky vhodná pro koně,skot, ale i ovce a kozy
Liz základní Doplňkové minerální krmivo - lisovaná sůl v bloku 10 kg s dírou pro zavěšení

V případě potřeby mohou být směsi obohaceny o proteináty stopových prvků (Zn,Mn,Cu,Se). Takto obohacené směsi ponesou jmenovité označení použitých mikroprvků v chelátové formě.

Odborní poradci firmy TREWIT s.r.o. , Vám rádi poradí a seznámí Vás se službami a výrobky na adrese firmy, nebo po kontaktu přímo na Vašem podniku.