Využití eterických olejů a rostlinných extraktů při kontrole histomonózy krůt v terénu a při laboratorních testech

Shrnutí: Některé terénní testy na kontrolu histomonózy krůt jsou popsány v literatuře.Používané metody zahrnují:

Během pokusu byla provedena parazitologická a patoanatomická vyšetření a byly hodnoceny zootechnické a výživářské parametry výkrmu.Výsledky jsou analyzovány v následující diskusi.

Úvod:
Histomonóza (tiflo-hepetitis) je protozoální onemocnění způsobené bičíkovcem Histomonas meleagridis.Na onemocnění se také velmi významně podílí jako mezihostitel bičíkovců roup kuří Heterakis galinarum..Uvádí se také přímý přenos mezi krůtami kloakou.K onemocnění jsou vnímavé především krůty,dále kur domácí a ostatní domácí a divoce žijící ptáci.Onemocnění se šíří hlavně ze dvou důvodů:

Se zákazem nitroimidazolů nemají veterinární lékaři praktikující v chovech drůbeže efektivní nástroj k prevenci a léčbě histomonózy u potravinových zvířat.V této situaci se prováděla kontrola tohoto onemocnění a pozornost byla zaměřena na tyto aspekty:

Účinnost produktu(Fitotril),vzhledem k jeho jednotlivým složkám,byla předtím ověřena experimentálními testy in vitro na citlivost k jednotlivým patogenním agens. Klinické ověření bylo provedeno následovně: V roce 2002 ve 4 rozdílných výkrmových halách ,kde se porovnávala krmná směs s nifursolem a krmná směs s fitotrilem,na začátu výkrmu bylo provedeno vyšetření na H.meleagridis.Vyhodnocena byla porážková hmotnost a konverze krmiva.V roce 2003 byly hodnoceny dvě sjednocené skupiny krůt(100 000 kusů) v 5 výkrmnách.

Materiál a metodika:
Pokusy byly provedeny aplikací Fitotrilu v dávce 1 kg na 1000 kg krmné směsi obsahující kokcidiostatikka. Směs byla krmena krůtám 100 dnů starým.Experimentální protokol sleduje přítomnost protozoí. Zootechnické parametry sledují v každé skupině v pokusu:index mortality IM,konverzi krmiva ICA,porážkovou hmotnost TW,průměrnou porážkovou hmotnost AW,stáří v době porážky AS.

Laboratorní testy:
Od skupin 20.,40. a 60.denních krůt byly vzaty signifikatní skupiny zvířat( 0,5%o ze skupiny) a po eutanázii byly podrobeny laboratornímu vyšetření:patoanatomické vyšetření se zaměření na přítomnost jaterních a střevních lezí,parazitologické vyšetření všech orgánů s indikací přítomnosti protozoí a nematod.Přežitelnost protozoí zajišťoval následující postup:1 ml obsahu slepého střeva byl inokulován do tekutého média na bázi buněčných kultur(199 medium bez bikarbonátu) s extraktem kuřecích embryí a ovčím sérem.Vzorek se ikubuje při 40 st.C,denně se provádí vyhodnocení až do 96 hodin mikroskopem s kontrastem ve fázi 2 a 3.Stupeň infestace byl vyjádřen na + až ++++.

Výsledky
Pokusná skupina Fitotril
Hala 1 a 4 - standardní krmná směs + Fitotril 0,1%

Kontrolní skupina Nifursol
Hala 2 a 3 – standardní krmná směs + Nifursol 10% v koncentraci 0,05% v krmivu.

Všechny haly jsou bez betonové podlahy.

Tabulka č.1 Zootechnické parametry:
Hala č. pohlaví N Poráž.hm. Prům.por.hm stáří konverze
1 a 4 F 4,083 33 075 8,00 96 2,38
1 a 4 M 5,586 104436 18,70 141,4 2,38
2 a 3 F 4,025 34,255 8,51 98,3 2,34
2 a 3 M 5,736 103,964 18,09 132,8 2,34

Tabulka č.2 Zootechnické parametry:
Hala č Patolog.změny Parazitolog.vyšetření
kontrola koliseptikemie negativní
2 a 3 Congestia pancreatis,překrvení střev Bičíkovci +++
1 a 4 Congestia pancreatis,překrvení střev Bičíkovci ++
Kokcidie ++
1 a 4 Stafylokokové leze negativní
2 a 3 koliseptikemie negativní

Diskuse:

Případ 1
Šetření v terénu : dosažené výsledky ukazují jak obě ošetřené skupiny poskytly analogické zootechnické parametry,které jsou v souladu s vysokými výrobními standardy.Tyto výsledky mají absolutní průkaznost vzhledem k tomu,že se porovnávala farmakologicky účinná látka s výrobkem rostlinného původu (tabulka 1).Laboratorní vyšetření : z vyšetření jedinců dodaných do laboratoře nebyly zjištěny významné rozdíly mezi oběma skupinami.Přítomnost parazita byla zjištěna v přibližném věku 40 dnů u obou skupin.Tato infestace za příčinila,že se v chovu objevily problémy s průjmem (mokrá podestýlka),aniž by vyvolala léze vztahující se k tiflo-hepatitidě (tabulka 2).

Případ 2
Šetření v terénu : získané výsledky svědčily o zhoršení zootechnických parametrů ve všech chovech (s výjimkou č.4).Tyto výsledky byse mohly vztahovatke zvláštnímu vývoji klimatu a k technickým a ekologickým podmínkám monitorovaných chovů.Je třeba dále uvážit,že v ostatních chovech patřících do výrobního seskupení zahrnutých do výzkumu byly zjištěny podobné výkony.Další zajímavý údaj se týká objevení se nemoci v chovu,který byl vybrán jako kontrolní a ve dvou chovech vyživovaných krmivem výhradně rostlinného původu bez kokcidiostatik a Fitotril@ (tabulka 3).Laboratorní vyšetření : ve všech chovech ošetřených Fitotrilem nebyla zjištěn výskytparazita během prvních 60 dnů života.Ve skupině,kde přípravek nebyl podáván,byla naproti timu zjištěna infestace (index ++) ve věku 60 dnů.Tato infestace vyvolala průjmové problémy bez lézí vztahujících se k tiflo-hepatitidě.Celkem bylo vyšetřeno zhruba 90 kusů.

Závěry
Vzhledem k tomu,že se nedostává vhodných farmakologických prostředků pro prevenci a tlumení histomonózy,poskytl multifaktoriální přístup použitý během výzkumu pozitivní výsledky.Použití přípravku rostlinného původu v krmivu se jeví jako vhodná pomoc při profylaxi choroby;kromě toho flexibilita přípravku umožňuje upravovat jeho dávkování s přihlédnutím ke konkrétním klimatickým a environmentálním podmínkám.Proporce hal,kde byl zjištěn výskyt parazita je statisticky vyšší v chovech kde přípravek nebyl podáván než v chovech kontrolních (chi-kvadrát=5,34;p=0,023).Během výzkumu byl ve zvláště závažných případech rovněž proveden krátkodobý zásah pomocí přípravku Fitotril liquido;tato varianta bude zkoumána v průběhu dalších pokusů-


Tabulka č.3 Zootechnické parametry – případ č.2
Pořadí Zástav Hustota Pohlaví Počet Celk.hm. Prům.hm Jateč.hm. Úmrtnost Konverze
1 17/02/03 5,20 M 60.860 814.092 15,7 14.1 14,8 2,85
2 01/04/03 3,91 M 12.385 107.814 15,03 14.0 7,65 2,49
2 01/04/03 3,91 F 8.375 62.060 7,41 9.5 7,65 2,49
3 28/03/03 3,20 M 4.158 1.100 14,08 13.3 18,9 2,65
4 18/03/03 5,2 M 10.083 168.919 18,8 13.3 6,7 2,36
4 18/03/03 5,2 F 9.226 75.783 8,21 8.2 6,7 2,36
5 18/03/03 5,2 M 22.600 332.931 16,83 13.1 12,47 2,43

Poděkování
Za cennou spolupráci děkujeme veterinářům a zootechnikům drůbežářských závodů Amadori a Martini SpA.

Bibliografie

  1. Callait M.P.,Granier C.,ChauveC.,Zenner L. (2002) : „ In vitro activity of therapeutic drugs against Histomonas meleagridis“.Poultry Science 81;1122-1127
  2. Dwyer D.M. (1970): „An improved method for cultivating Histomonas meleagridis“.Journal of Parasitology 56: 191-192
  3. McDougald L.R. (1973). „In vitro isolation of Histomonas meleagridis as a potentional useful diagnostic aid“. Avian Diseases 17:847-850
  4. McDougal L.R. (1997). „Other protozoan diseases of the intestinal tract“. In Diseases of Poultry 10 ed.B.W.Calnek,ed.Iowa State University Press,Ames,IA,890-895.
  5. Zenner L. (2003). Personal Communication