VYUŽITÍ NOVÉHO ENERGETICKÉHO DOPLŇKOVÉHO KRMIVA „FYTOENERG“ V ODCHOVU JEHŇAT

V listopadu loňského roku se na náš trh dostal nový energetický doplněk pod názvem FYTOENERG, který dováží a dodává firma TREWIT s.r.o.. Výrobek je určen pro všechny druhy hospodářských zvířat. Nejlepší využití však najde v chovech drůbeže, v kategoriích zvířat jako jsou prasnice kojící, selata, telata, dojnice, bahnice, jehňata, pro zvířata v reprodukci, rekonvalescenci, ale také pro domácí zvířata

V uplynulých měsících jsme provedli několik provozních testů. Jeden z nich byl prováděn v chovu jehož majitelem je MVDr. Karel Štros CSc. v okrese Hradec Králové u obce Býšť se 40 bahnicemi Romanovských ovcí. Díky velmi dobré organizaci chovu a vstřícnosti MVDr. K. Štrose bylo možno vytvořit pokusnou a kontrolní skupinu tak, abychom mohli spolu s chovatelem správně vyhodnotit účinek hodnoceného výrobku.

Charakteristika plemene :

Při testu jsme se zaměřili na podporu mléčnosti matek. Šlo především o snahu co nejlépe využít a znásobit produkci mléka, která je velmi dobře u tohoto plemene geneticky zakódována a klasická krmná dávka obvykle podávaná ovcím ji nedokáže v plné míře stimulovat. Přídavkem FYTOENERGU jsme se snažili výživou podpořit genetické schopnosti mléčné produkce těchto ovcí. Jako kontrola mléčné užitkovosti nám pak posloužilo pravidelné vážení jehňat, které se u tohoto plemene provádí ve 100 dnech stáří.

Základní krmná dávka obou skupin obsahovala seno (ad libitum), travní senáž, slámu, drcené obilí, minerální liz a vodu.

Pro pokusnou skupinu jsme doplňkem FYTOENERGU v dávce 100g na bahnici a den obohatili jadrnou část krmné dávky, která obsahovala (stejně jako u kontrolní skupiny) drcenou pšenici s přídavkem ovsa. Obohacená krmná směs byla podávána v krmné dávce bahnicím, v období od 10 dne do 100 dnů stáří jehňat.

Jak jsme již uvedli výše, výrobek je velmi lehce zamíchatelný do krmiv a zvířata toto krmivo velmi dobře přijímala.

Tab. 1. Kontrolní vážení ve 100 dnech stáří čistokrevných jehňat Romanovských ovcí
Kontrolní skupina bez FYTOENERGU
Průměrná hmotnost
Beránci 15 ks 19,90 kg
Jehničky 21 ks 18,05 kg
Pokusná skupina s FYTOENERGEM
Průměrná hmotnost
Beránci 13 ks 21,90 kg
Jehničky 14 ks 20,35 kg
Rozdíl
 
2.00 kg
2.30 kg

Kromě chovu čistokrevných Romanovských ovcí chovatel také provádí meziplemenné křížení. Připařuje berany masného plemene Texel na bahnice Romanovských ovcí. Jehňat z tohoto křížení nebylo velké množství, ale i toto malé množství zvířat může ukázat, že mléčnost matek byla výrazně lepší u skupiny, která dostávala krmivo obohacené FYTOENERGEM a jejich jehňata výrazně lépe využila zvýšenou mléčnost matek a rozdíl v průměrné hmotnosti 100 denních jehňat byl ještě výrazně vyšší, než u čistokrevných jehňat (tab.2).

Tab. 2. Kontrolní vážení ve 100 dnech stáří kříženců jehňat Texel x Romanovská ovce
Kontrolní skupina bez FYTOENERGU
Průměrná hmotnost
Beránci 2 ks 20,20 kg
Pokusná skupina s FYTOENERGEM
Průměrná hmotnost
Beránci 6 ks 24,80 kg
Jehničky 4 ks 25,50 kg
Rozdíl
 
4.40 kg

Z výsledků jasně vyplývá pozitivní vliv doplňkové krmné směsi s přídavkem FYTOENERGU na mléčnost matek Romanovských ovcí a tím i na růst a vývoj, jak u čistokrevných jehňat Romanovské ovce, tak i u jehňat kříženců s masným plemenem Texel. V námi sledované skupině doplňek výrazně zvýšil množství vyprodukovaného a jehňaty spotřebovaného mléka a tím příznivě ovlivnil jejich růst a vývoj.

Tyto výsledky byly chovatelem velmi kladně vyhodnoceny i po stránce ekonomické. Na základě těchto výsledků bylo zahájeno další pokusné zkrmování Fytoenergu o jejich výsledcích budeme chovatele na stránkách tohoto časopisu dále informovat.

Velmi zajímavé je také vliv Fytoenergu při zkrmování dojnicím. Fytoenerg je od listopadu 2004 zkrmovánu stáda holštýnských krav v TMR tak, abychom dodrželi všechny zásady výživy dojnic. Přestože nebyla vytvořena kontrolní skupina dojnic a krmivo je podáváno dojnicím po otelení plošně, na základě subjektivního pozorování a posouzení zootechniků tohoto chovu a na základě kvality říjí a počtu zabřezlých krav, můžeme zodpovědně konstatovat, že v tomto chovu mělo zařazení Fytoenergu velmi pozitivní vliv na reprodukci krav.

Podrobné informace mohou čtenáři získat u autorů článku.

MVDr. Karel Štros CSc.
Soukromý chovatel
Ing.Miroslav Duda,CSc. a Petr Med
TREWIT s.r.o.